Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání

Krajský úřad MSK rozhoduje o:

 • odnětí lesních pozemků, které jsou určeny pro plnění funkcí lesa a mají výměru 1 ha a více, nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa
 • výši poplatků za odnětí
Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.

Kdo může službu využít

Žádost může podat každý, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.

Jak postupovat

Podejte žádost a připojte k ní všechny potřebné dokumenty.

Co musím doložit

Žádost, která obsahuje tyto informace a přílohy:

 • podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru (trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení; u dočasných záborů jeho počátek a konec)
 • údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku)
 • snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán
 • údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa
 • komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů
 • výpočet poplatku za odnětí
 • u dočasného záboru návrh plánu rekultivace (pokud je nezbytná)
 • územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy, pokud se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení
 • vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

O výši poplatku rozhoduje orgán státní správy lesů.

Kdo mi pomůže