Potvrzení o údajích ze sbírek listin a druhopisů matričních knih

Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958. Jedná se o informace o narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Upozornění:
Pokud chcete získat informace o narození, uzavření manželství, úmrtí, které nastalo na území statutárního města Ostrava, nebo o registrovaném partnerství obracejte se výhradně na Magistrát města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.

Kdo může službu využít

Potvrzení můžeme vydat:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, pokud jde o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Jak postupovat

Podejte žádost na úřad, který příslušnou sbírku vede.

Žádost můžete doručit:

  • datovou schránkou fyzické osoby
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem fyzické osoby
  • osobně nebo písemně na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Co musím doložit

Vyplněná žádost.

Pokud nejste fyzickou osobou, které se zápis týká, dodejte také doklad prokazující váš příbuzenský poměr k této osobě.

Kdy bude vše hotovo

Zákonná lhůta pro vydání potvrzení je 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

Jedna strana A4 stojí 50 Kč.

Podejte žádost online pomocí e-identity a získejte 20% slevu!

Dokumenty ke stažení

Kdo mi pomůže