Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě

Přísedící Krajského soudu v Ostravě jsou voleni Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. Přísedící jsou voleni na dobu 4 let.

Kdo může službu využít

Kandidovat na funkci přísedícího Krajského soudu v Ostravě může občan ČR:

  • který je plně svéprávný a bezúhonný
  • jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude řádně zastávat
  • který v den ustanovení do funkce přísedícího krajského soudu dosáhne nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením do této funkce

Jak postupovat

Vyplňte formulář Návrh člena zastupitelstva kraje a nechejte si ho potvrdit zastupitelem MSK. Vyplněný formulář a všechny požadované přílohy odevzdejte osobně na Krajském úřadu MSK. Při odevzdání ověříme správnost údajů podle vašeho občanského průkazu.

Následně si vyžádáme zprávu o vaší bezúhonnosti z místa vašeho trvalého bydliště a poté předložíme podkladové materiály Krajskému soudu v Ostravě.

Pokud vydá soud kladné vyjádření, zpracujeme materiál k volbě přísedících krajského soudu, který bude projednán v zastupitelstvu kraje.

Co musím doložit

  • vyplněný a zastupitelem kraje podepsaný formulář Návrh člena zastupitelstva kraje
  • čestné prohlášení (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971)
  • prohlášení dle zákona o soudech
  • dotazník pro osobní údaje občana
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 1 měsíc)
  • lustrační osvědčení (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971)

Kdy bude vše hotovo

Podaným návrhem se budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

Tuto službu vám poskytujeme zdarma.

Dokumenty ke stažení

Kdo mi pomůže