Protokol o nezařazení

Předložení protokolu o nezařazení objektu s nebezpečnými látkami do skupiny A nebo B Krajskému úřadu MSK.

Kdo může službu využít

Protokol musí předložit každá právnická nebo podnikající fyzická osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami, které jsou (včetně jejich množství) specifikovány v zákoně o prevenci závažných havárií.

Jak postupovat

Předložte Krajskému úřadu MSK protokol o nezařazení. Protokol posoudíme, a pokud zjistíme skutečnosti odůvodňující zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B, zahájíme řízení o zařazení objektu do příslušné skupiny.

Co musím doložit

Protokol, který obsahuje:

  • identifikační údaje objektu a jeho uživatele
  • seznam látek
  • popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu
  • místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat za uživatele objektu

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaším návrhem se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže