Putovní shromáždění

Občané mají právo pokojně se shromažďovat k:

 • využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod
 • výměně informací a názorů
 • účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí tím, že vyjádří své postoje a stanoviska

Za shromáždění se považují i pouliční průvody a manifestace.

Tato služba se týká jen putovních shromáždění, která se konají mimo obvod pověřeného obecního úřadu (např. průvod půjde z Ostravy do Hlučína).

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

Shromáždění může svolat:

 • občan starší 18 let
 • skupina osob starších 18 let
 • právnická osoba se sídlem na území ČR

Jak postupovat

Písemné oznámení o shromáždění doručte krajskému úřadu nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění. Ve výjimečných případech lze oznámení přijmout i v kratší lhůtě.

Oznámení můžete podat:

 • písemně
 • datovou schránkou svolavatele
 • e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem

Co musím doložit

Vyplněný formulář Oznámení o shromáždění nebo písemné oznámení obsahující tyto informace:

 • účel shromáždění
 • den a místo konání
 • dobu zahájení a předpokládanou dobu ukončení (u shromáždění na veřejném prostranství)
 • předpokládaný počet účastníků
 • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení)
 • výchozí místo, trasa a místo ukončení (v případě pouličního průvodu)
 • identifikační údaje svolavatele:
  • u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní e-mail a telefon
  • u právnické osoby: název, sídlo a jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní e-mail a telefon zástupce právnické osoby
 • identifikační údaje zmocněnce svolavatele: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní e-mail a telefon
 • souhlas vlastníka pozemku, na kterém se má shromáždění konat (u shromáždění pod širým nebem mimo veřejná prostranství)

Kdy bude vše hotovo

O zákazu shromáždění nebo o době jeho ukončení rozhodneme bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od obdržení platného oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu rozhodnutí o zákazu shromáždění, shromáždění může proběhnout.

Kolik se platí

Tuto službu vám poskytujeme zdarma.

Dokumenty ke stažení

Kdo mi pomůže