Ochrana zemědělského půdního fondu

Krajský úřad MSK:

 • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, pokud má daná půda výměru 1–10 ha (u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným záborem k tomu vydává i potvrzení o ukončení rekultivace)
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, pokud trasa přesahuje území, ve kterém vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností
 • uděluje vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území MSK
 • uděluje vyjádření k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území MSK a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas k návrhům na stanovení těžebních prostor, pokud se žádost vztahuje na území ZPF do 20 ha
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud se nejedná o případy v působnosti jiného orgánu ochrany ZPF
 • uplatňuje stanovisko k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území s výjimkou zastavěného území statutárního města Ostravy
Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

O odnětí může požádat ten, v jehož zájmu by k němu mělo dojít. U stanovení prostorů k těžbě pak fyzické a právnické osoby, které mají dané oprávnění. Při posuzování územně plánovací dokumentace její pořizovatelé.

Jak postupovat

Podejte žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Žádost se bez ohledu na výměru odnětí podává vždy u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, která má být ze zemědělského půdního fondu vyňata.

Co musím doložit

 • účel odnětí
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
 • zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější (dle § 5 vyhlášky 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF)
 • údaje z evidence katastru nemovitostí o pozemcích
 • kopii katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí
 • souhlas všech vlastníků pozemku, pokud jimi nejsou stavebníci sami
 • výpočet odvodů, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví
 • plán rekultivace (při dočasném odnětí půdy, kdy má být půda po ukončení účelů odnětí vrácena zpět do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy)
 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy
 • vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF (v případě odnětí pro stavby mimo zastavěné území, s výjimkou případů umístění stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem)
 • výsledky pedologického průzkumu
 • údaje o odvodnění a závlahách
 • údaje o protierozních opatřeních
 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
 • informace o tom, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem
 • výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody (pokud se jedná o těžbu nerostných surovin)
 • plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině
 • zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy, které patří do ZPF podle katastrálních území
 • údaje o hydrologických a odtokových poměrech
 • údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest
 • údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zařazení do tříd ochrany v případě, kdy je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí
 • stručné údaje o technickém řešení stavby
 • zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější (dle § 10 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF)
 • souhlas Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovení těžebního prostoru podle horního zákona
 • grafické znázornění hranic ložiska, popřípadě bloků zásob nerostů podle výsledků geologického průzkumu (pokud lze znázornit)
 • návrh studie rekultivace

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve

Kolik se platí

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže