Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo B

Zařazení objektu, ve kterém je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek, do skupiny A nebo skupiny B.

Kdo může službu využít

Návrh na zařazení musí předložit každá právnická nebo podnikající fyzická osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami, které jsou (včetně jejich množství) specifikovány v zákoně o prevenci závažných havárií.

Jak postupovat

Předložte Krajskému úřadu MSK návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo B.

Co musím doložit

Návrh, který obsahuje:

  • identifikační údaje objektu a provozovatele
  • seznam látek
  • popis stávající nebo plánované činnosti provozovatele
  • popis a grafické znázornění okolí objektu
  • údaje o množství nebezpečných látek použitých při výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu
  • popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu
  • místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaším návrhem se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže