Nabytí státního občanství prohlášením

Díky této službě můžete získat státní občanství ČR, pokud jste jednou z níže uvedených osob.

Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

Státní občanství ČR může podle § 31 získat fyzická osoba, která pozbyla českého nebo československého státního občanství, pokud se nejednalo o:

 • pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině
 • československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky (SSR) nebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství SSR či Slovenska a je dosud jejím občanem

Prohlášení může podat i bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území ČR nebo ČSR, pokud není v den prohlášení státním občanem Slovenska.

Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl občanem ČR či ČSR, může státní občanství ČR nabýt prohlášením, pokud není v den prohlášení státním občanem Slovenska.

Rodiče (popřípadě jeden z nich) můžou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle předchozího odstavce.

Státní občanství ČR může podle § 35 získat fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení 18 let pokud:

 • má na území ČR povolen trvalý pobyt
 • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území ČR
 • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena

Jak postupovat

Pokud máte trvalý pobyt v Moravskoslezském kraji, osobně učiňte prohlášení na Krajském úřadu MSK. V zahraničí učiňte toto prohlášení na zastupitelském úřadu ČR.

Co musím doložit

Konkrétní dokumenty se liší podle typu prohlášení. Mezi požadované doklady patří následující.

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • rodné listy rodičů a prarodičů, jejich oddací listy, popřípadě doklady o rozvodu manželství, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo jednoho z jeho rodičů či prarodičů
 • u prohlášení pro dítě jeho rodný list, souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství ČR s jeho úředně ověřeným podpisem, souhlas dítěte staršího 15 let s jeho úředně ověřeným podpisem

Za dítě může učinit prohlášení jeho zákonný zástupce nebo opatrovník (pokud oba rodiče zemřeli nebo byli omezení ve výkonu rodičovské zodpovědnosti nebo jí byli zbaveni nebo pokud žijí mimo území ČR a jejich pobyt není znám). Pak musí předložit:

 • rodný list dítěte
 • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem
 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců
 • doklady potvrzující faktický pobyt na území ČR v rozsahu minimálně dvou třetin požadované doby

Kdy bude vše hotovo

Zákonná lhůta pro vyřízení je do 30 až 60 dnů. Vaše prohlášení se budeme snažit vyřídit co nejdříve.

Kolik se platí

Za podání prohlášení se hradí správní poplatek 500 Kč.

Správní poplatek můžete na krajském úřadu uhradit hotově nebo platební kartou.

Kdo mi pomůže