VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ

ÚvodObčanské záležitostiVolba přísedících Krajského soudu v Ostravě › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Přísedící krajského soudu jsou do své funkce ustanovování zastupitelstvem vyššího územně správního celku. V případě Krajského soudu v Ostravě je to Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které volí přísedící krajského soudu.

Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Podat žádost může občan České republiky:

POZN: Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Občan, který kandiduje na funkci přísedícího Krajského soudu v Ostravě:

POZN:   Seznam členů zastupitelstva, je včetně kontaktů na jednotlivé členy zastupitelstva, zveřejněn na webových stránkách kraje.

POZN:   Výpis lze pořídit rovněž přímo na krajském úřadu za úhradu (je zde pracoviště CzechPoint).

Vyplněný formulář včetně jeho požadovaných příloh odevzdá občan osobně na krajský úřad, kde budou údaje ověřeny dle platného občanského průkazu.

Krajský úřad si vyžádá následně zprávu o bezúhonnosti občana z místa jeho trvalého bydliště a poté předloží podkladové materiály krajskému soudu k vyjádření.

Pokud vydá krajský soud kladné vyjádření, zpracuje krajský úřad materiál k volbě přísedících krajského soudu, který bude projednán v orgánech kraje.

Po provedené volbě je občan přípisem hejtmana kraje informován o zvolení do funkce přísedícího, kterým se však stane až po složení slibu. Složení slibu a přidělení k soudci je již v kompetenci krajského soudu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním vyplněného formuláře včetně všech jeho požadovaných příloh na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde budou údaje ověřeny dle platného občanského průkazu. K vyplněným formulářům je nutné přiložit také aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 1 měsíc) a lustrační osvědčení (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor vnitra a krajského živnostenského úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K řádně vyplněnému formuláři „Návrh člena zastupitelstva kraje na volbu občana – kandidáta na funkci přísedícího Krajského soudu v Ostravě“ občan:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Zastupitel Moravskoslezského kraje

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Přísedící, který funkci přísedícího vykonává, přináleží náhrady za výkon této společenské funkce (§ 93 zákona o soudech a soudcích), a to přísedícím, kteří:

Dále stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí. Způsob náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou.

Přísedícím přísluší mimo náhrady podle předchozích odstavců za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto paušální náhradu vyplácí stát ve výši, kterou určí ministerstvo vyhláškou.

Obecně lze konstatovat, že za den u soudu obdrží přísedící paušální částku 150,- Kč, prokázané cestovní náhrady, stravné, případně ušlý výdělek.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Ing. Vladimíra Kociánová, tel. č. 595 622 745, e-mail: vladimira.kocianova@msk.cz 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2021-12-28

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-12-28

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo