ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění třeba povolení vodoprávního úřadu. V kompetenci krajského úřadu je vydání stavebního povolení ke stavbám vodních děl:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Povolení mohou získat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolení získáte podáním žádosti na předepsaném formuláři.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O povolení zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost (příloha č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb.).
Potřebné přílohy (8 až 15 příloh i více, které jsou uvedeny ve formuláři žádosti, počet se liší podle okolností).
Projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou ve trojím, příp. ve více vyhotoveních (podle okolností).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je uveden v příloze č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb. Vzory žádostí jsou k dispozici ke stažení také na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Životní prostředí - Voda - Vzory žádostí:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky stanovíme podle typu stavby. Zpravidla se jedná o částky od 300 do 3 000 Kč. V případě, že se jedná o více souvisejících staveb, může se jednat i o součet několika poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyřídíme do 30 dnů, nejdéle do 3 měsíců.
V případě záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi, a to řádově o několik měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u úřadu, který rozhodnutí vydal, tj. u krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Za přestupek podle § 178 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

Nejsou.

22. Další informace:

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ne.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kroupová, telefon 595 622 692, e‑mail: jana.kroupova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑27

28. Popis byl naposledy aktualizován:

Dosud nebyl aktualizován.

29. Datum konce platnosti popisu:

Není.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Nejsou.

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo