ŽÁDOST O VYVLASTNĚNÍ

ÚvodÚzemní plánování a stavební řádŽádost o vyvlastnění › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Žádost o vyvlastnění

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Za pomoci institutu vyvlastnění je možné za splnění zákonných podmínek dosáhnout omezení či odnětí vlastnického práva.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Právnická či fyzická osoba, která se domáhá, aby na ni přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, aby v jeho prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim bylo zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemenu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Za účelem stanoveným zvláštním zákonem je možno žádat o vyvlastnění pro stavby dopravní infrastruktury definované zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, umístěné pravomocným územním rozhodnutím, a to formou omezení či odnětí vlastnického práva k pozemku či stavbě. V žádosti vyvlastnitel uvede mimo jiné skutečnosti prokazující, že byly splněny podmínky pro vyvlastnění, které předepisuje zákon o vyvlastnění a zákon č. 416/2009 Sb. Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, rozhodne samostatnými výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě a o náhradě za vyvlastnění.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O vyvlastnění zažádáte podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Mgr. Barbora Niklová, telefon: 595 622 795, e‑mail: barbora.niklova@msk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro podání žádosti není zákonem stanoven formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek ve výši 5.000,‑ Kč za vydání rozhodnutí o vyvlastnění (viz Položka 19 Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Hradí se dle výzvy a pokynů vyvlastňovacího úřadu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Obecné, tj. nelze‑li bezodkladně, pak do 30 dnů ode dne podání žádosti, k nimž se může připočíst až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je‑li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde‑li o zvlášť složitý případ. V případě, že je vyvlastňovací řízení ze zákonem stanovených důvodů přerušeno, lhůta pro vyřízení věci neběží.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vyvlastňovaný, zástavní věřitel, podzástavní věřitel a oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu váznoucímu na pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Součinnost s vyvlastňovacím úřadem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je podání odvolání podáním učiněným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.Mimořádnými opravnými prostředky jsou přezkum pravomocného rozhodnutí (viz ust. § 94 – 99 správního řádu) a obnova řízení (viz ust. § 100 – 102 správního řádu). Proti vydanému rozhodnutí je možno se také bránit žalobou u soudu – podle zákona č. 416/2009 Sb. se lhůty pro podání žalob zkracují na polovinu. To znamená, že výrok o vyvlastnění lze napadnout žalobou ke správnímu soudu do 1 měsíce od oznámení napadeného správního rozhodnutí a výrok o výši náhrady lze napadnout žalobou k civilnímu soudu ve lhůtě do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nejsou

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor územního plánování a stavebního řádu.

26. Kontaktní osoba:

Ing. arch. Hana Krupnikova, telefon: 595 622 959, e‑mail: hana.krupnikova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑23

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2019‑08‑23

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo