PŘIPOMÍNKY ČI NÁMITKY K NÁVRHU AKTUALIZACE ČI NOVÝCH ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Připomínky či námitky k návrhu aktualizace či nových Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Podání připomínky/námitky k návrhu (aktualizaci) zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje dle ust. § 37 odst. 3, § 39 odst. 2, § 42 odst. 2 a § 42 odst. 4 (ve spojení s § 39 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním připomínky/námitky k návrhu (aktualizaci) zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor územního plánování a stavebního řádu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje nebo obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle stavebního zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Elektronický formulář

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Je stanovena posloupnost povinných kroků, nikoliv pevné lhůty.Krajský úřad po veřejném projednání zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným orgánům a ministerstvu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo ministerstvo neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy souhlasí. Pokud je to nezbytné, krajský úřad zajistí úpravu návrhu zásad územního rozvoje v souladu s výsledky projednání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci (fyzické nebo právnické osoby) v tomto procesu nejsou. Dotčeným orgánům a Ministerstvu pro místní rozvoj se návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek zasílá ke stanovisku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Součinnost při případném doplnění chybějících podkladů či údajů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronické podání podepsané elektronickým podpisem (včetně informačního sytému datových schránek).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se stává součástí vydaného opatření obecné povahy, které je přezkoumatelné dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, příp. soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

Nejsou.

22. Další informace:

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Zejména ustanovení § 37 ‑ 42b stavebního zákona.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor územního plánování a stavebního řádu.

26. Kontaktní osoba:

Ing. arch. Hana Krupníková, telefon 595 622 959, e‑mail: hana.krupnikova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑22

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2019‑08‑22

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Připomínky a námitky je možné podat i písemně v listinné podobě.

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo