NABYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ PROHLÁŠENÍM

ÚvodObčanské záležitosti › Nabytí státního občanství prohlášením
popis Chcete získat státní občanství České republiky?
uživatelé Státní občanství České republiky může prohlášením získat fyzická osoba, která splňuje dané podmínky.
postup Státní občanství získáte kladným vyřízením vašeho prohlášení příslušným úřadem.
hodiny Doba pro vyřízení získání státního občanství ČR je 30 až 60 dnů.
poplatek Za učinění prohlášení zaplatíte 500,- Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Statní občanství České republiky může získat: 
 • Fyzická osoba (prohlášení podle § 31), která pozbyla českého nebo československého státního občanství, pokud se nejednalo o:
  • Pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině.
  • Československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky.
  • Anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.
Prohlášení může dále podat i bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle předchozího odstavce.
 • Fyzická osoba (prohlášení podle § 35), nejpozději do 3 let od dosažení 18 let pokud:
  • Má na území České republiky povolen trvalý pobyt.
  • Nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky.
  • Nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Státní občanství České republiky může prohlášením získat fyzická osoba, která splňuje dané podmínky.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro získání státního občanství České republiky je třeba osobně učinit prohlášení u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

K prohlášení podle § 31:
 • Rodný list.
 • Oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Případně rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení, a rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení.
 • Doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo jednoho z jeho rodičů nebo prarodičů.
 • V případě prohlášení pro dítě – jeho rodný list, souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem, souhlas dítěte staršího 15 let s jeho úředně ověřeným podpisem
 • Za dítě může učinit prohlášení jeho zákonný zástupce nebo opatrovník (v případě, že oba rodiče zemřeli nebo byli omezení ve výkonu rodičovské zodpovědnosti nebo jí byli zbaveni nebo pokud žijí mimo území ČR a jejich pobyt není znám). Pak musí předložit:
  • Rodný list dítěte.
  • Pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem.
 K prohlášení podle § 35:
 • Rodný list.
 • Oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců.
 • Doklady potvrzující faktický pobyt na území České republiky v rozsahu minimálně 2/3 doby.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Doba pro vyřízení získání státního občanství ČR je 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za učinění prohlášení zaplatíte 500,- Kč.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Božena Krpcová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo