ŽÁDOST O ÚHRADU NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Žádost o úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásada územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizace

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) hradí náklady pořízení změny územního plánu vyplývající ze zásad územního rozvoje nebo z jejich aktualizace kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce. Úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu nelze nárokovat v případě prvního zapracování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydaných Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 do územního plánu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O úhradu nákladů mohou zažádat obce, které změny územního plánu nebo jeho aktualizace vydaly.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky upravují Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi zveřejněné na webových stránkách Moravskoslezského kraje v tématu Územní plánování v části Zásady územního rozvoje.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O úhradu nákladů zažádáte podáním žádosti u krajského úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti o úhradu nákladů se přikládá:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


Elektronický formulář umístěný v elektronickém systému na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost nejprve posoudí z hlediska úplnosti a zákonnosti odbor územního plánování a stavebního řádu a případně vyzve jejího žadatele k doplnění. Bezvadnou žádost předloží odbor územního plánování a stavebního řádu k projednání radě kraje. Do 30 dnů ode dne kladného rozhodnutí rady o žádosti doručí odbor územního plánování a stavebního řádu návrh smlouvy žadateli. Poté, co jej obdrží odbor územního plánování a stavebního řádu podepsaný zpět, zajistí doručení jednoho vyhotovení uzavřené smlouvy žadateli do 10 dnů ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Součinnost při případném doplnění chybějících podkladů či údajů a následně při podpisu smlouvy o úhradě nákladů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronický formulář.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí rady o žádosti o úhradu nákladů na pořízení změny územních plánů vyvolané Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi nejsou přípustné žádné opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

Nejsou.

22. Další informace:

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ano, situaci upravují Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi zveřejněnými na webových stránkách Moravskoslezského kraje v tématu Územní plánování v části Zásady územního rozvoje.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor územního plánování a stavebního řádu.

26. Kontaktní osoba:

Ing. arch. Hana Krupníková, telefon 595 622 959, e‑mail: hana.krupnikova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-05-15

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2023-03-01

29. Datum konce platnosti popisu:

Není

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Nejsou

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo