VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚvodObčanské záležitostiVydání osvědčení o státním občanství › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Vydání osvědčení o státním občanství České republiky

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Toto osvědčení je dokladem, kterým se prokazuje státní občanství České republiky a má platnost po dobu jednoho roku od data vydání.
Na přání žadatele je možné v osvědčení uvést také údaje o získání či zániku státního českého anebo československého občanství, potvrzení státního občanství pro přesné období/datum, popř. informaci o tom, že daná fyzická osoba je státní občanem České republiky nepřetržitě do doby vydání osvědčení. O osvědčení může zažádat:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Fyzická osoba starší 15 let, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení, osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím svěřeno do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí. Za zemřelou osobu příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec, nebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti u krajského úřadu, příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.
Při žádosti v zahraničí pak u zastupitelského úřadu České republiky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Dokument získáte na základě podané žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Podle typu žádosti:

 POZN. Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za podání žádosti je vyměřen správní poplatek ve výši 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Lhůta pro jeho vydání je 30 až 180 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o vydání osvědčení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu. Proti obsahu vydaného osvědčení lze podat stížnost ke krajskému úřadu, který osvědčení vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako žadatel o vydání osvědčení, toto osvědčení, nebo jako zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě, toto osvědčení pro dítě.
Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Bc. Božena Krpcová, telefon 595 622 478, e‑mail: bozena.krpcova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑21

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021‑12‑22

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo