VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚvodObčanské záležitosti › Vydání osvědčení o státním občanství
popis Potřebujete získat osvědčení o státním občanství České republiky?
uživatelé Osvědčení o státním občanství mohou získat pouze občané České republiky.
postup Dokument získáte na základě podané žádosti.
hodiny Lhůta pro jeho vydání je 30 až 180 dnů.
poplatek Za podání žádosti je vyměřen správní poplatek ve výši 100,- Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Toto osvědčení je dokladem, kterým se prokazuje státní občanství České republiky a má platnost po dobu jednoho roku od data vydání.
Na přání žadatele je možné v osvědčení uvést také údaje o získání či zániku státního českého anebo československého občanství, potvrzení státního občanství pro přesné období/datum, popř. informaci o tom, že daná fyzická osoba je státní občanem České republiky nepřetržitě do doby vydání osvědčení. O osvědčení může zažádat:
  • Fyzická osoba starší 15 let, o jejíž státní občanství se jedná.
  • Za děti mladší 15 let zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba, které bylo dítě svěřeno, popř. ředitel/ka zařízení pro výkon ústavní výchovy i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
  • Za zemřelé osoby přímý příbuzný, sourozenec, vdova nebo vdovec, popř. fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Osvědčení o státním občanství mohou získat pouze občané České republiky.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podání žádosti u krajského úřadu, příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.
Při žádosti v zahraničí pak u zastupitelského úřadu České republiky.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Podle typu žádosti:
  • Rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství.
  • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
  • Rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli (má-li žadatel tyto doklady k dispozici).
  • Dříve vydané doklady o vašem státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků (má-li žadatel tyto doklady k dispozici).
  • Doklad o osvojení osoby, pro kterou má být osvědčení vystaveno, státním občanem České republiky.
  • Doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
  • Jiné doklady na vyžádání krajského úřadu, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství.
 POZN. Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Lhůta pro jeho vydání je 30 až 180 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za podání žádosti je vyměřen správní poplatek ve výši 100,- Kč.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Božena Krpcová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo