NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Náhrada škody způsobená vybranými zvláště chráněnými živočichy

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Účelem zákona je poskytování náhrad škod, jež byly způsobeny vybranými zvláště chráněnými živočichy, a to:

O poskytnutí náhrady škody podle § 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o "poskytování náhrad škod") požádá poškozený krajský úřad příslušný podle místa, kde ke škodě došlo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Náhradu škod může získat fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Škodou podle § 2 zákona o poskytování náhrad škod se rozumí újma způsobená jedním z výše uvedených zvláště chráněných živočichů na životě nebo zdraví fyzické osoby anebo na majetku osob uvedeném v zákoně o poskytování náhrad škod, to znamená:

Poškozený ohlásí vzniklou škodu podle tohoto zákona do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody, a to podle místa, kde ke škodě došlo (obecní úřad obce s rozšířenou působností, správa CHKO).
O poskytnutí náhrady škody musí poškozený požádat krajský úřad písemnou žádostí doloženou doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu škody v termínu: Pokud poškozený nepředloží žádost ve výše uvedených termínech, nárok na úhradu škody zaniká.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O poskytnutí náhrady zažádáte podáním písemné žádosti s potřebnými doklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o poskytnutí náhrady škody, která obsahuje údaje:  

K žádosti o náhradu škody žadatel (poškozený) připojuje:   Příslušný orgán k žádosti připojí protokol a další důkazní materiál (např. videozáznam, fotodokumentaci) z místa šetření provedeného jím nebo orgánem ochrany přírody nebo přizvaným znalcem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici přímo na krajském úřadě nebo níže ke stažení v elektronické podobě:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Náhradu škod obdržíte nejpozději do 4 měsíců od obdržení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákonů č. 476/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 130/2006 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 197/2017.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba:

Ing. Monika Ryšková, telefon 595 622 688, e‑mail: monika.ryskova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2018‑01‑17

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018‑01‑17

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo