NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOchrana přírody a zemědělského půdního fondu › Náhrada škody způsobená vybranými zvláště chráněnými…
popis Potřebujete získat náhradu za škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy?
uživatelé Náhradu škod může získat fyzická i právnická osoba.
postup O poskytnutí náhrady zažádáte podáním písemné žádosti s potřebnými doklady.
hodiny Náhradu škod obdržíte nejpozději do 4 měsíců od obdržení žádosti.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Můžete získat náhradu škod, které byly způsobeny vybranými zvláště chráněnými živočichy, a to:
 • Bobrem evropským.
 • Vydrou říční.
 • Kormoránem velkým.
 • Losem evropským.
 • Medvědem hnědým.
 • Rysem ostrovidem.
 • Vlkem.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Náhradu škod může získat fyzická i právnická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Škodou je myšlena újma způsobená jedním z výše uvedených živočichů na životě nebo zdraví fyzické osoby anebo na majetku osob uvedeném v zákoně o poskytování náhrad škod. To znamená:
 • Na životě nebo zdraví fyzické osoby.
 • Vymezených domestikovaných zvířatech.
 • Psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat.
 • Rybách.
 • Včelstvech a včelařském zařízení.
 • Nesklizených polních plodinách.
 • Trvalých porostech.
 • Uzavřených objektech.
 • Movitých věcech v uzavřených objektech.
Poškozený ohlásí vzniklou škodu podle tohoto zákona do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody, a to podle místa, kde ke škodě došlo (obecní úřad obce s rozšířenou působností, správa CHKO).
O poskytnutí náhrady škody musí poškozený požádat krajský úřad písemnou žádostí doloženou doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu škody v termínu:
 • V případě škody na zdraví:
  • do 2 let od vzniku.
 • V případě škody způsobené na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání těchto zvířat nebo na včelstvech a včelařském zařízení:
  • do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. 
 • V případě škody na rybách:
  • do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy s největší pravděpodobností ke škodě došlo.
 • V případě škody na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených nebo movitých věcech v uzavřených objektech:
  • do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo.
Pokud poškozený nepředloží žádost ve výše uvedených termínech, nárok na úhradu škody zaniká.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost o poskytnutí náhrady škody, která obsahuje údaje: 
 • Jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele (poškozeného), u fyzických osob.
 • Název, sídlo a identifikační číslo osoby žadatele (poškozeného), u právnických osob.
 • Popis příčin vzniku škody a uvedení rozsahu škody.
 • Označení vybraného živočicha, který škodu podle poznatků žadatele (poškozeného) způsobil.
 • Popis opatření žadatele (poškozeného), které učinil k zabránění vzniku škody.
 • Způsob poskytnutí náhrady škody (např. převedením finančních prostředků na účet poškozeného u peněžního ústavu, výplatou peněžní částky v hotovosti v pokladně příslušného orgánu, zasláním peněžní částky poštovní poukázkou na adresu poškozeného).
K žádosti o náhradu škody žadatel (poškozený) připojuje: 
 • Lékařskou zprávu od lékaře, který provedl ošetření, popřípadě léčil fyzickou osobu, pokud jde o škodu na zdraví.
 • Výpis z matriky (z knihy úmrtí) vypovídající o příčině smrti fyzické osoby a lékařskou zprávu od lékaře, který provedl ošetření této osoby po útoku vybraného živočicha na ní, byla-li tato osoba lékařsky ošetřena a pokud jde o úmrtí fyzické osoby.
 • Doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém právu k daným živočichům.
 • Doklad o uživatelském právu k rybníku, sádce, rybí líhni, rybí odchovně, klecové odchovně, pstruží farmě, pokud jde o škodu na rybách způsobenou vydrou říční nebo kormoránem velkým, a odborný posudek nebo znalecký posudek o vzniku škody na rybách a o její výši.
 • Potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete v majetku poškozeného; toto potvrzení není třeba, pokud jde o škody na rybách.
 • Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k věci movité nebo nemovité, na které ke škodě došlo, pokud jde o škodu na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech.
 • Popřípadě odborný posudek nebo znalecký posudek o vzniku škody a o její výši, kromě škody na rybách, kdy jde o povinné předložení tohoto posudku.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Náhradu škod obdržíte nejpozději do 4 měsíců od obdržení žádosti.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Monika Ryšková, MBA

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo