POVOLENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA SILNICI A JINÉ ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

ÚvodDopravaPovolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní užívání komunikace

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní užívání komunikace (stavební práce, vyhrazená parkování, provoz stánků, audiovizuální tvorba apod.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O povolení žádá ten, kdo má na jeho vydání zájem anebo kvůli jehož činnosti má být povolení vydáno. Jsou‑li důvodem uzavírky, stavební práce předkládá zhotovitel, pokud silniční správní úřad nerozhodne jinak.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním osobně nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 obsahuje (část VII., § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.):

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Dle položky 36 písm. a) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč podle doby zvláštního užívání. Úhrada se provede na základě výzvy k zaplacení správního poplatku bezhotovostním převodem nebo v hotovosti na pokladně.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Dle správního řádu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Účastníci řízení spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí u Ministerstva dopravy prostřednictvím odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ústně do protokolu nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Fyzická osoba: pokuta do výše 500.000 Kč (podle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Právnická nebo podnikající fyzická osoba: pokuta do výše 500.000 Kč (podle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Při osobní, telefonické nebo e‑mailové konzultaci s odpovědným zaměstnancem.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2012‑06‑27

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018‑01‑15

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo