VYDÁNÍ POVOLENÍ PROVOZU ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Vydání povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší se rozumí jedna nebo více činností uvedená v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Povolení může získat provozovatel tohoto zdroje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší může jeho provozovatel získat na základě podané žádosti. Vyřízení žádosti vychází z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit. Povolení provozu tak může obsahovat podmínky pro provoz zdroje.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O povolení zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost.
Ostatní podklady a jejich rozsah závisí na typu stacionárního zdroje a na tom, zda před povolením provozu předcházelo územní nebo stavební řízení.
Většinou je potřeba doložit projektovou dokumentaci nebo technickou zprávu, odborný posudek, rozptylovou studii, provozní řád apod.
Rozsah podkladů doporučujeme zkonzultovat s pracovníkem krajského úřadu, odboru ŽPZ.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyhodnotíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u správního orgánu, který vydal rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta do výše 10 milionů Kč za provozování stacionárního zdroje bez povolení provozu či v rozporu s ním (dle § 25 odst. 2 písm. a) a odst. 7 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy:

Dotazy k potřebě zpracování rozptylové studie a odborného posudku. Odpovědi na tyto dotazy je nutno řešit individuálně s pracovníky oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, kteří vyhodnotí situaci v návaznosti na konkrétní typ zdroje.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádné

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Radmila Hybnerová, telefon 595 622 927, e‑mail: radmila.hybnerova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-17

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-17

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo