OBNOVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

ÚvodKultura a památková péčeObnova národní kulturní památky › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Obnova národní kulturní památky

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Zamýšlí‑li vlastník národní kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu národní kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko krajského úřadu (ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Po řádně vedeném správním řízení krajský úřad rozhodne, zda navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. Takto bude postupováno ve věcech, o kterých není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech bude krajský úřad jako orgán státní památkové péče vydávat závazné stanovisko podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém také bude posuzovat, zda navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést, však v tomto případě závazné stanovisko nebude vydáno ve správním řízení a nebude mít povahu správního rozhodnutí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O obnovu památky mohou zažádat pouze vlastníci národní kulturní památky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro obnovu národní kulturní památky musí její vlastník předem získat souhlas krajského úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Oprávněný žadatel (vlastník národní kulturní památky) učiní podání u krajského úřadu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podle ustanovení § 9 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je nezbytné, aby v žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově národní kulturní památky, s výjimkou žádosti o restaurování, byly uvedeny následující údaje:

Podle ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je nutné, aby žádost o restaurování obsahovala:

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor kultury a památkové péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Neexistují zvláštní formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Lhůty pro vyřízení jsou dány ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tedy nelze‑li rozhodnout bezodkladně, pak je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je‑li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručit veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde‑li o zvlášť složitý případ. Dále se připočítává doba nutná k provedení dožádání podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení do ciziny. Vzhledem ke skutečnosti, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je povinným podkladem pro rozhodnutí krajského úřadu v dané věci vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národního památkového ústavu), nelze ve správních řízeních o přemístění kulturní památky rozhodnout bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Jiné fyzické a právnické osoby, kterým je zákonem v konkrétním případě přiznáno postavení účastníků tohoto řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Součinnost. Podle ustanovení § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Informace lze získat:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor kultury a památkové péče.

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Karin Vitásková, telefon 595 622 677, e‑mail: karin.vitaskova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo