VÝJIMKA Z OCHRANNÝCH PODMÍNEK OHROŽENÝCH ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

88

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Výjimka z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad v přenesené působnosti povoluje podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon"), v rámci své územní působnosti (území kraje mimo území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací) výjimky ze  základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v kategorii ohrožených, silně ohrožených, kriticky ohrožených uvedených v příloze č. II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Udělení výjimky mohou získat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Výjimku lze povolit pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 83 odst. 3 zákona (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vždy obce, v jejichž územním obvodu se výjimka povoluje, popř. občanská sdružení, která splní náležitosti podle § 70 zákona.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání (dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.). Možno podat do 15 dnů od obdržení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u vydávajícího krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta fyzické osobě až 100.000 Kč dle § 87 zákona.
Sankce právnické osobě až 2.000.000 Kč dle § 88 zákona.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádné.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Peichlová, telefon 595 622 385, e‑mail: lenka.peichlova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo