ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ, SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ

ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

100

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Získání souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 185/2001 Sb.)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Souhlas může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

O souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů zažádáte podáním žádosti.
Žádost musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žadatel (právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání) podá žádost krajskému úřadu příslušnému podle místa provozování zařízení (provozovny).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí obsahovat:

Žádost o udělení souhlasu k provozování skládky odpadů musí obsahovat náležitosti uvedené výše a dále tyto další náležitosti: Pokud jsou některé z výše uvedených náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení obsahem provozního řádu zařízení nebo projektové dokumentace skládky, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu nebo projektové dokumentace skládky.
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.
Veškeré podrobnosti o nakládání s odpady najdete ve vyhlášce č. 383/2001 Sb.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Speciální formuláře neexistují.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dle konkrétní situace existuje možnost dalších účastníků správního řízení. Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem je obec, na jejímž území má být zařízení provozováno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Na vyzvání příslušného referenta, jemuž je spis přidělen, upřesnit potřebné náležitosti, popřípadě se dostavit osobně k jednání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u správního orgánu, který vydal rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Správní tresty se ukládají podle § 66 až § 70 zákona č. 185/2001 Sb.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Michal Rásocha, telefon 595 622 383, e‑mail: michal.rasocha@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo