ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ, SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOdpadové hospodářství a prevence závažných havárií › Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k…
popis Chcete získat souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů?
uživatelé Souhlas může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.
postup Souhlas obdržíte na základě podané žádosti.
hodiny Při splnění všech podmínek je souhlas vydán do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby zaplatíte poplatek ve výši 500 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

V současné době nelze podat e-podání z důvodu nové legislativy a aktualizace formulářů.
Tato služba je určena pro žadatele, kteří chtějí provozovat nebo již provozují zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Souhlas může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

O souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů zažádáte podáním žádosti.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí obsahovat:
 • Obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo (pokud žádá právnická osoba). Jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo (pokud žádá fyzická osoba).
 • Identifikační číslo žadatele.
 • Označení a adresu provozovny, kde je nebo bude využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, adresu sídla žadatele, pokud jde o mobilní zařízení, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice provozovny ve formátu uvedeném v příloze č. 22.
 • Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob, které mají oprávnění jednat jménem žadatele.
 • Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.
 • Jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti, pokud má žadatel povinnost určit odpadového hospodáře.
 • Název, účel a technický popis zařízení včetně všech souvisejících zařízení, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení, způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4.
 • Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů vstupujících a vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny výrobky, také popis výrobků vystupujících ze zařízení.
 • Způsoby nakládání s odpady v zařízení podle přílohy č. 20 tabulky č. 1.
 • Roční projektovanou kapacitu zařízení a další kapacity odpovídající danému typu zařízení související s jeho provozem podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22.
 • Popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, pokud nejde o mobilní zařízení.
 • Způsob skladování odpadů v zařízení.
 • Návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů.
 • Plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení.
 • Pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy, pokud nejde o mobilní zařízení.
 • Identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení. V případě mobilních zařízení identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem příslušným podle sídla.
 • Návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 a zvláštních právních předpisech.
 • Opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.
 • Vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu.
Žádost o udělení souhlasu k provozování skládky odpadů musí obsahovat náležitosti uvedené výše a dále tyto další náležitosti:
 • Celkovou projektovanou kapacitu skládky v metrech krychlových podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22.
 • Projektovou dokumentaci.
 • Hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky.
 • Návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku.
Pokud jsou některé z výše uvedených náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení obsahem provozního řádu zařízení nebo projektové dokumentace skládky, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu nebo projektové dokumentace skládky.
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.
Veškeré podrobnosti o nakládání s odpady najdete ve vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je souhlas vydán do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby zaplatíte poplatek ve výši 500 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Michal Rásocha, MBA

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo