ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FINANČNÍ REZERVY NA REKULTIVACI, ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O SKLÁDKU A ASANACI PO UKONČENÍ JEJÍHO PROVOZU

ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

104

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Žádost o udělení souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Získání souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 185/2001 Sb.")

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O čerpání může zažádat právnická i podnikající fyzická osoba provozující skládku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Souhlas k čerpání můžete získat na základě podané žádosti.Kromě identifikačních údajů žadatele (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je‑li žadatel právnickou osobou, jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a sídlo, pokud se liší od bydliště, je‑li žadatel fyzickou osobou, identifikační číslo žadatele, bylo‑li přiděleno) musí žádost obsahovat náležitosti stanovené v § 11 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V případě žádosti o uvolnění zbývajících 10 % rozpočtových prostředků je nutno předložit náležitosti uvedené v § 11 odst. 2 této vyhlášky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žadatel (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) podá žádost krajskému úřadu příslušnému podle místa provozování zařízení (skládky).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Kopii podnikatelského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.
Při zastupování písemnou plnou moc pro zastupování žadatele.
Aktuální výpis ze zvláštního vázaného účtu, který byl založen pro ukládání finančních prostředků na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.
Další informace týkající se aktuálního stavu prací, rozpočtových nákladů a časového harmonogramu.
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Speciální formuláře neexistují.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dle konkrétní situace existuje možnost dalších účastníků správního řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Na vyzvání příslušného referenta, jemuž je spis přidělen, upřesnit potřebné náležitosti, popřípadě se dostavit osobně k jednání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u správního orgánu, který vydal rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Správní tresty se ukládají podle § 66 až § 70 zákona č. 185/2001 Sb.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Kafková, telefon 595 622 565, e‑mail: dagmar.kafkova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo