ŽÁDOST O ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ URČENÝCH PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA NEBO O OMEZENÍ JEJICH VYUŽÍVÁNÍ O VÝMĚŘE 1 HA A VÍCE

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíLesní hospodářství, myslivost a rybářství › Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí…
popis Chcete odejmout lesní pozemky určené pro plnění funkce lesa nebo omezit jejich využívání o rozloze větší než 1 hektar?
uživatelé Odejmutí nebo omezení může dosáhnout ten, v jehož zájmu k němu má dojít.
postup O odejmutí zažádáte podáním žádosti.
hodiny Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou předem stanoveny poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad rozhoduje o:
 • Odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více.
 • Výši poplatků za odnětí.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Odejmutí nebo omezení může dosáhnout ten, v jehož zájmu k němu má dojít.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podání žádosti o trvalé či dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost, která obsahuje:
 • Podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 • Údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru (trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení; u dočasných záborů jeho počátek a konec).
 • Údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku).
 • Snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán.
 • Údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa.
 • Komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů.
 • Výpočet poplatku za odnětí.
 • U dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný.
 • Územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení.
 • Vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 • Vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou předem stanoveny poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Marcela Síbrová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo