POVOLOVÁNÍ STAVEB V CHRÁNĚNÉM LOŽISKOVÉM ÚZEMÍ

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

33

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Povolování staveb v chráněném ložiskovém území

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů) jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Povolení může získat žadatel, jehož stavba anebo zařízení nesouvisí s těžbou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel požádá krajský úřad o vydání závazného stanoviska. V žádosti musí být provedena identifikace stavby nebo zařízení v návaznosti na stanovené chráněné ložiskové území. Krajský úřad před vydáním závazného stanoviska případ projedná s příslušným Obvodním báňským úřadem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti u příslušného krajského úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost, která obsahuje:

K žádosti by měl být doložen projekt stavby nebo souhrnná technická zpráva. V případě zastupování plná moc. Můžete doložit i vyjádření těžební organizace s návrhem podmínek ochrany ložiska.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou zákonem stanoveny, je možno využít předlohu Žádosti o vydání závazného stanoviska k umístění stavby v chráněném ložiskovém území (formát MS Word, velikost 39,5 kB).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Krajský úřad vyřizuje případy v součinnosti s příslušným Obvodním báňským úřadem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Ve smyslu § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Ke stanovení sankcí je oprávněn správní orgán příslušný k povolení stavby.

21. Nejčastější dotazy:

Kdo žádá příslušný krajský úřad o závazné stanovisko k umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území (CHLÚ)?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo