POVOLENÍ VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

popis Chcete získat povolení k výkonu rybářského práva?
uživatelé Povolení může získat vlastník rybníka nebo vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda.
postup Povolení získáte na základě podané žádosti.
hodiny Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek Za vydání povolení zaplatíte správní poplatek ve výši 2 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad ve vyhlášeném rybářském revíru povoluje výkon rybářského práva.
Povolení může získat:
 • Vlastník/vlastníci/spoluvlastníci rybníka anebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda.
 • Osoba pověřená všemi vlastníky nebo spoluvlastníky.
 • Nájemce nemovitosti (musí doložit nájemní smlouvu uzavřenou za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem/vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybníku nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda).
V rybářském revíru vyhlášeném z podnětu rybářského orgánu na vodním toku nebo na uzavřené vodě může podat žádost o povolení výkonu rybářského práva:
 • Občan České republiky nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Právnická osoba, která má sídlo na území České republiky.
 • Občan Evropské unie nebo právnická osoba, která je usazena ve státech Evropské unie.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Povolení může získat vlastník rybníka nebo vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Žádost o povolení výkonu rybářského práva musí obsahovat:
 • Označení a číslo rybářského revíru.
 • Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, pokud jde o fyzickou osobu.
 • Obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, pokud jde o právnickou osobu.
 • Návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce.
 • Návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru.
 • Jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského hospodáře a jeho zástupce.
 • Prokázání bezúhonnosti, zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení.
 • Návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru.
 • Datum podání žádosti.
Pokud je žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky/spoluvlastníky rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda, na kterém byl vyhlášen rybářský revír, přiloží k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva také dohodu všech vlastníků/spoluvlastníků uvedených nemovitostí o pověření žadatele jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem.
Pokud je žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, předloží k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k uvedené nemovitosti pro výkon rybářského práva s vlastníkem/vlastníky/spoluvlastníky.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost o povolení výkonu rybářského práva.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za vydání povolení uhradíte správní poplatek ve výši 2 000 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Barbora Turčová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo