OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

34

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Ochrana zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O odnětí může požádat ten, v jehož zájmu by k němu mělo dojít. U stanovení prostorů k těžbě pak fyzické a právnické osoby, které mají dané oprávnění. Při posuzování územně plánovací dokumentace její pořizovatelé.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí‑li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především:

Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu (toto pravidlo se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Odnětí získáte na základě podané žádosti (elektronicky, poštou, osobně). Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF se podává vždy u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, která má být ze zemědělského půdního fondu vyňata.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti připojit:

Jedná‑li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, musí kromě náležitostí podle odstavce 6 obsahovat výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Žádost o vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona o ochraně ZPF musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat:
 Žádost o souhlas podle § 6 odst. 2 zákona o ochraně ZPF obsahuje zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí ke stanovení dobývacího prostoru podle horního zákona, grafické znázornění hranic ložiska, popřípadě bloků zásob nerostů podle výsledků geologického průzkumu, lze‑li je znázornit, a návrh studie rekultivace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastník zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiná osoba, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná‑li se o žadatele.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případech rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává k správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu lze za tento přestupek uložit pokutu do:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádné.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Renata Klišova, telefon 595 622 530, e‑mail: renata.klisova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo