OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

popis Chcete získat souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)?
uživatelé O odnětí může požádat ten, v jehož zájmu by k němu mělo dojít. U stanovení prostorů k těžbě pak fyzické a právnické osoby, které mají dané oprávnění. Při posuzování územně plánovací dokumentace její pořizovatelé.
postup Odnětí získáte na základě podané žádosti (elektronicky, poštou, osobně).
hodiny Žádost vyřídíme do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad:
 • Uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, pokud má daná půda výměru 1–10 ha. U dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným záborem k tomu vydává i potvrzení o ukončení rekultivace.
 • Uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, pokud trasa přesahuje území, ve kterém vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Uděluje vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje. Dále vyjádření k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.
 • Uděluje souhlas k návrhům na stanovení těžebních prostor, pokud se žádost vztahuje na území ZPF do 20 ha.
 • Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud se nejedná o případy v působnosti jiného orgánu ochrany ZPF. A dále k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O odnětí může požádat ten, v jehož zájmu by k němu mělo dojít. U stanovení prostorů k těžbě pak fyzické a právnické osoby, které mají dané oprávnění. Při posuzování územně plánovací dokumentace její pořizovatelé.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se bez ohledu na výměru odnětí podává vždy u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, která má být ze zemědělského půdního fondu vyňata.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí obsahovat:
 • Účel odnětí.
 • Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.
 • Zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější (dle §5 vyhlášky 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF).
 • Údaje z evidence katastru nemovitostí o pozemcích.
 • Kopii katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí.
 • Souhlas všech vlastníků pozemku, pokud jimi nejsou stavebníci sami.
 • Výpočet odvodů, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví.
 • Plán rekultivace (při dočasném odnětí půdy, kdy má být půda po ukončení účelů odnětí vrácena zpět do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy).
 • Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy.
 • Vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF (v případě odnětí pro stavby mimo zastavěné území, s výjimkou případů umístění stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem).
 • Výsledky pedologického průzkumu.
 • Údaje o odvodnění a závlahách.
 • Údaje o protierozních opatřeních.
 • Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.
 • Informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem.
 • Pokud se jedná o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím musí kromě všech náležitostí obsahovat i výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody.
 • V případě tras nadzemních a podzemních vedení a komunikací i vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, které musí obsahovat:
  • Zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy, které patří do ZPF podle katastrálních území.
  • Údaje o hydrologických a odtokových poměrech.
  • Údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest.
  • Údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zařazení do tříd ochrany v případě, kdy je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.
  • Stručné údaje o technickém řešení stavby.
Při souhlasu k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha, musí žádost obsahovat:
 • Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější (dle §10 vyhlášky 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF).
 • Předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí ke stanovení těžebního prostoru podle horního zákona.
 • Grafické znázornění hranic ložiska, popřípadě bloků zásob nerostů podle výsledků geologického průzkumu (pokud lze znázornit).
 • Návrh studie rekultivace.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyřídíme do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Renata Klišová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo