ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, MATURITNÍ ZKOUŠKY NEBO ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ Z KONÁNÍ TÉTO ZKOUŠKY A ABSOLUTORIA

ÚvodŠkolstvíŽádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky,… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky a absolutoria

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku a maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „školský zákon“), poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Žádost lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky. Každý, kdo konal:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku a maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen.
Každý, kdo konal absolutorium v konzervatoři.
Každý, kdo konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce.
Případně zplnomocněná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje přezkoumává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Na základě ustanovení § 51 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podle ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) školského zákona se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
Vzor pro žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky a absolutoria není právními předpisy stanoven. Adresa pro podání žádosti: Krajský úřad ‑ Moravskoslezský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře žádosti o přezkum jsou ke stažení na webových stránkách Centra v části Přezkum výsledků zkoušek.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Krajský úřad o žádosti rozhodne do 30 dnů ode dne jejího doručení. Pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy anebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky. V opačném případě výsledek zkoušky potvrdí.
Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.
Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 82, § 90 a § 102).

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

V případě maturitní zkoušky na webových stránkách Centra v části Přezkum výsledků zkoušek.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor školství, mládeže a sportu.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-09-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2020-02-05

29. Datum konce platnosti popisu:

0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo