ZÁPISOVÝ LÍSTEK KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE, KONZERVATOŘI

ÚvodŠkolstvíZápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, do níž se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad jménem a příjmením uchazeče. Na tiskopisu zápisového lístku se uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem střední školy (pro který je vydáván); tímto je dána platnost zápisového lístku na příslušný rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky), podle § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Rok, pro který je zápisový lístek vydán, je uveden v evidenci základní školy nebo krajského úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O zápisový lístek může zažádat uchazeč, v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce, popř. zplnomocněná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O zápisový lístek můžete zažádat osobně, písemně anebo elektronickým formulářem.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Zápisové lístky uchazečům o vzdělávání ve středních školách (mimo žáky základní školy) s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (kancelář číslo F 321). Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Občanský průkaz nebo cestovní pas, popřípadě plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádosti krajský úřad vyřizuje průběžně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem "NÁHRADNÍ".

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Pavla Nyklová, telefon 595 622 358, e‑mail: pavla.nyklova@msk.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor školství, mládeže a sportu.

26. Kontaktní osoba:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2021-08-11

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-08-11

29. Datum konce platnosti popisu:

0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo