ZÁPISOVÝ LÍSTEK KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE, KONZERVATOŘI

ÚvodŠkolství › Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři
popis Jste uchazeč nebo jeho zákonný zástupce a potřebujete zápisový lístek ke vzdělávání?
uživatelé O zápisový lístek může zažádat uchazeč, v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce, popř. zplnomocněná osoba.
postup O zápisový lístek můžete zažádat osobně, písemně anebo elektronickým formulářem.
hodiny Žádosti krajský úřad vyřizuje průběžně.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu uchazeče stát se žákem dané střední školy. Svůj zájem potvrdí odevzdáním zápisového lístku.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 15. března anebo 30. listopadu (pokud se hlásí na školu s talentovou přijímací zkouškou).
V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče anebo jeho zákonného zástupce krajský úřad podle místa trvalého bydliště uchazeče. U cizinců podle místa pobytu na území ČR, popř. sídla školy, na kterou se uchazeč hlásí.
Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán, a který je vyznačen nad jménem a příjmením uchazeče.
Rok, pro který je zápisový lístek vydán (tzn. rok, pro který je platný), je uveden v evidenci základní školy nebo krajského úřadu.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O zápisový lístek může zažádat uchazeč, v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce, popř. zplnomocněná osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
Netýká se uchazečů o přijetí ke vzdělávání v:
  • Nástavbovém studiu.
  • Zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem.
  • Zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  • Uchazečů o vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání a při přijímání do vyššího ročníku.
Zápisový lístek musí uchazeč anebo jeho zákonný zástupce odevzdat nebo odeslat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je uveřejněn po dobu alespoň 15 dnů přímo v dané škole a dále i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.  

Nepotvrdí-li uchazeč anebo jeho zákonný zástupce zájem o vzdělávání odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, zanikají poslední den dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení v oboru vzdělání s talentovou zkouškou či v oboru vzdělání konzervatoře, pokud byl následně přijat ke vzdělávání v oboru, na který se nevztahuje přijetí do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou a přijetí ke vzdělávání v konzervatoři.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Občanský průkaz nebo cestovní pas, popřípadě plnou moc.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádosti krajský úřad vyřizuje průběžně.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Pavla Nyklová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo