UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ

ÚvodŠkolstvíUznání zahraničního vzdělání › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

12

2. Kód:

5

3. Název služby (životní situace):

Uznání zahraničního vzdělání

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

This information is available in English.

Absolvent zahraniční školy (dále jen "žadatel"), který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen "zahraniční vysvědčení"), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele na území České republiky o uznání tohoto zahraniční vzdělání v České republice. Krajský úřad po splnění všech náležitostí vydá:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Žadatel s místem pobytu na území České republiky, nebo je‑li nezletilý, jeho zákonný zástupce.
Žadatel (zákonný zástupce) si může k zastoupení v řízení o uznání zahraničního vzdělání v České republice zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Řízení o uznání zahraničního vzdělání v České republice se zahajuje podáním žádosti žadatele s místem pobytu ve správním obvodu Moravskoslezského kraje s přílohami (viz bod 10 tohoto popisu poskytované služby) krajskému úřadu. Přijetí žádosti je zpoplatněno správním poplatkem 1 000 Kč. Krajský úřad následně posuzuje úplnost žádosti a připojených příloh. V případě rovnocennosti, je‑li žádost úplná a její přílohy také, vydá krajský úřad žadateli osvědčení. V případě nostrifikace krajský úřad po posouzení úplnosti žádosti a připojených příloh dále porovnává obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice. V případě, že se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole podstatně odlišuje, žádost zamítne. Pokud se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nemůže splnit požadavky uvedené pod bodem 10 písm. b) a d) tohoto popisu služby nebo nemůže splnit požadavek spočívající v doložení příslušného ověření pravosti podpisů a otisků razítek (není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak) na originálu dokladu uvedeného pod bodem 10 písm. a) a také dokladu pod bodem 10 písm. c) tohoto popisu služby, nařídí krajský úřad žadateli nostrifikační zkoušku. Krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne rovněž v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně.
Se státy Polská republika, Maďarsko, Slovenská republika, Spolková republika Německo a Slovinská republika je Česká republika vázána níže uvedenými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání:

Držitelé dokladů, na něž se vztahují výše uvedené mezinárodní smlouvy, je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné žádat o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání v České republice a předkládat osvědčení vydané krajským úřadem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Na základě písemné žádosti žadatele o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci zahraničního vysvědčení s přiloženými doklady. Přijetí žádosti je zpoplatněno správním poplatkem 1 000 Kč.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Přílohou žádosti o uznání rovnocennosti nebo nostrifikace zahraničního vysvědčení je:

Pokud není v mezinárodní smlouvě stanoveno jinak, musí být pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a dokladu o uznání školy státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice je ke stažení v elektronické podobě:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení je vydáno do 30 dnů ode dne obdržení žádosti krajským úřadem. V případě nostrifikace se řízení řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti rozhodnutí odvolat prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 15 dnů ode dne doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

Co je to nostrifikační zkouška?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor školství, mládeže a sportu.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-02-06

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2019-02-06

29. Datum konce platnosti popisu:

0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo