UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ

ÚvodŠkolství › Uznání zahraničního vzdělání
popis Jste absolvent zahraniční školy a chcete získat uznání dosaženého vzdělání v České republice?
uživatelé Uznání zahraničního vzdělání mohou získat žadatelé s místem pobytu na území ČR, zmocněnci s písemnou plnou mocí, u nezletilého žadatele pak jeho zákonný zástupce.
postup Řízení o uznání zahraničního vzdělání zahájíte podáním písemné žádosti.
hodiny V případě rovnocennosti zahraničního vysvědčení je osvědčení o uznání vzdělání vydáno do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. V ostatních případech ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek Za podání žádosti uhradíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Pokud jste absolvovali zahraniční školu a obdrželi doklad o dosaženém vzdělání, můžete požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu o uznání tohoto vzdělání na území ČR.
Po splnění všech náležitostí vám krajský úřad vydá:

 • Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice (pokud se jedná o případy, kdy je Česká republika zavázána dané zahraniční osvědčení uznat za rovnocenné).
 • Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice – nostrifikace (v ostatní případech).

Žadatel, který obdržel doklad o vzdělání, na který se vztahuje mezinárodní smlouva o uznání zahraničního vzdělání s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Slovenskou republikou, Spolkovou republikou Německo nebo Slovinskem, může tento doklad, pro účely uvedené v příslušné smlouvě, přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné žádat o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání v České republice a předkládat osvědčení vydané krajským úřadem.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Uznání zahraničního vzdělání mohou získat žadatelé s místem pobytu na území ČR. Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání s nostrifikační doložkou nebo osvědčení o rovnocennosti mohou převzít i zmocněnci s písemnou plnou mocí, u nezletilých žadatelů pak jejich zákonní zástupci.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Řízení se zahajuje:

 • Podáním žádosti s přílohami.
 • Krajský úřad posoudí úplnost žádosti a příloh.
 • V případě rovnocennosti krajský úřad vydá žadateli osvědčení.
 • V případě nostrifikace krajský úřad porovná obsah a rozsah vzdělání absolvovaného v zahraniční škole s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v ČR.
  • Pokud se obsah a rozsah podstatně odlišuje, je žádost zamítnuta.
  • Pokud se obsah a rozsah odlišuje zčásti anebo žadatel nemůže splnit požadavky spočívající v doložení nebo ověření některých dokladů, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku. V případě, že ji žadatel bez omluvy nevykoná nebo vykoná neúspěšně, je žádost zamítnuta.
  • Žádosti se vyhoví, pokud bylo zahraniční vysvědčení vydané podle právního řádu členského státu Evropské unie a pokud jsou výstupy absolvovaného vzdělání srovnatelné s výstupy vzdělávání podle školského zákona na základě standardů používaných v Evropské unii, anebo pokud je zahraniční vysvědčení v příslušném členském státu považováno za doklad opravňující k přístupu k vysokoškolskému studiu.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Přílohou žádosti o uznání rovnocennosti nebo nostrifikace zahraničního vysvědčení je:

 • Originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie (doporučujeme, aby v případě doložení úředně ověřené kopie byla tato vyhotovena v České republice).
 • U rovnocennosti: rámcový obsah vzdělávání.
 • U nostrifikace:
  • Doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole.
  • Doklad, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy (pokud tato informace nevyplývá ze zahraničního vysvědčení).
 • Úředně ověřený překlad vyjmenovaných dokladů do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků. Nevyžaduje se u dokladu ve slovenském jazyce.

Pokud není v mezinárodní smlouvě stanoveno jinak, musí být pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a dokladu o uznání školy státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

V případě rovnocennosti zahraničního vysvědčení je osvědčení o uznání vzdělání vydáno do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. V ostatních případech ve lhůtě 30 až 60 dnů. Řízení může být přerušeno například do doby vykonání nostrifikační zkoušky nebo do odstranění nedostatků žádosti.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za podání žádosti uhradíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Pavel Šveda

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo