KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Koordinované závazné stanovisko

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek dotčeného orgánu pro postupy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány vydávají závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví‑li zvláštní právní předpis jinak. Je‑li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy, vydává koordinované závazné stanovisko, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou‑li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Posouzení může získat fyzická anebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel požádá krajský úřad o vydání koordinovaného závazného stanoviska. V žádosti musí být uvedena:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O závazné stanovisko zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Dokumentace záměru v rozsahu nezbytném pro jeho žádané posouzení, nejlépe s projektem stavby, průvodní a souhrnnou technickou zprávou včetně popisu stavby. Umístění stavby konkretizovat parcelním číslem a katastrálním územím, nejlépe doložit kopií katastrální mapy se zákresem stavby nebo zařízení či situačním plánkem.K žádosti musí být doloženy údaje o žadateli (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu; nejlépe také telefonický kontakt), v případě zastoupení musí být předložena plná moc či pověření.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyhodnotíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Zpravidla nejsou další účastníci (dotčení). V některých případech se vyžaduje doložení vyjádření vlastníka pozemku, není-li žadatelem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Součinnost při případném doplnění chybějících podkladů či údajů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Jednotlivé zákony na úsecích životní prostředí, zemědělství, památkové péče a dopravy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska se lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné. Bez závazného stanoviska dotčeného orgánu však nemůže být záměr povolen.

21. Nejčastější dotazy:

Jaké podklady je nutno doložit?

22. Další informace:

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ne.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydávání rozhodnutí, jehož je koordinované závazné stanovisko podkladem.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Hujíková, telefon 595 622 504, e‑mail: katerina.hujikova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017‑11‑13

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017‑11‑13

29. Datum konce platnosti popisu:

Není.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Nejsou.

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo