REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚvodOblast sociální › Registrace sociálních služeb
popis Chcete získat oprávnění k poskytování sociálních služeb?
uživatelé O registraci pro poskytování sociálních služeb může zažádat fyzická i právnická osoba.
postup O registraci můžete zažádat písemně, prostřednictvím datové schránky anebo e-mailem na adresu podatelny.
hodiny Pokud jsou shromážděny všechny podklady, rozhodnutí vydáme do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Poskytovat sociální služby mohou pouze registrované subjekty, které získaly oprávnění – což je rozhodnutí o registraci.
Registrující orgán dále rozhoduje o změnách v registraci, zrušení služby nebo registraci nové sociální služby.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O registraci pro poskytování sociálních služeb může zažádat fyzická i právnická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Udělení registrace k poskytování sociálních služeb:
 • Vyplněný formulářŽádost o registraci sociálních služeb“.
 • Doklad, že nemáte žádné nedoplatky (originál anebo ověřené kopie):
  • Daňové (potvrzení z finančního úřadu).
  • Na pojistném a na penále ve veřejném pojištění (potvrzení všech pojišťoven ČR).
  • Na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (potvrzení správy sociálního zabezpečení).
 • Čestné prohlášení (u právnické osoby statutárního zástupce), že na váš majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.
 • Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, ve kterých budete sociální služby poskytovat (nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.).
 • Výpisy z rejstříku trestů fyzických osob (ne starší než tři měsíce), které budou sociální služby přímo poskytovat.
 • Úředně ověřené kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů fyzických osob, které budou sociální služby přímo poskytovat.
 • Pokud budou služby poskytovány v
  • týdenních stacionářích,
  • domovech pro osoby se zdravotním postižením,
  • domovech pro seniory,
  • domovech se zvláštním režimem,
je potřeba doložit rozhodnutí o schválení provozního řádu tohoto (těchto) zařízení vydané krajskou hygienickou stanicí a souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydané Hasičským záchranným sborem.
 • Pokud o registraci žádá právnická osoba, jsou potřeba úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů.
 • Pro každou registrovanou sociální službu je potřeba doložit:
  • Vyplněný formulář „Údaje o registrované sociální službě“ (co služba, to formulář).
  • Písemně ve formátu PDF a pro každou službu zvlášť:
   • Popis realizace poskytování sociální služby.
   • Popis personálního zajištění sociální služby.
   • Plán finančního zajištění sociální služby.
 • Doklad o účelu využití stavby pro poskytování sociálních služeb
Změna registrace k poskytování sociálních služeb (pro již registrované poskytovatele):
 • Změna údajů v rozhodnutí o registraci:
  • V případě změny je poskytoval povinen tuto změnu písemně nahlásit a doložit ji příslušnými doklady. Jedná se např. o změnu:
   • Statutárního orgánu.
   • Sídla poskytovatele.
   • Kapacity poskytované sociální služby.
   • Formy poskytované sociální služby.
   • Cílové skupiny osob, jimž je sociální služba poskytována.
  • Poskytování sociálních služeb s požadovanými změnami je možné až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně registrace.
 • Změna údajů v registraci, které nejsou součástí rozhodnutí o registraci:
  • Poskytovatel je povinen nahlásit změny týkající se údajů, které nejsou součástí rozhodnutí o registraci. Patří sem například údaje typu změna provozní doby, změna v personálním zajištění služby apod.).

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Pro udělení registrace k poskytování sociálních služeb: Vyplněnou žádost a doklady uvedené v bodě „Postup vyřízení“.
Pro změnu registrace k poskytování sociálních služeb: Vyplněný formulář Údaje o registrované sociální službě s vyznačením změn, a další doklady, které se změny týkají.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Pokud jsou shromážděny všechny podklady, rozhodnutí vydáme do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Iva Herrmannová, DiS.

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo