POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

ÚvodOblast sociální › Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
popis Chcete získat pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí anebo provést jeho změnu?
uživatelé O pověření může zažádat fyzická anebo právnická osoba.
postup Získání pověření anebo jeho změnu můžete provést osobně, poštou, přes datovou schránku anebo vyplněním elektronického formuláře.
hodiny Žádost vyřídíme ve lhůtě do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí anebo o jeho změnu.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O pověření může zažádat fyzická anebo právnická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

V případě vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí musíte doložit:
 • U právnické osoby: Doklad o zápisu do příslušného veřejného rejstříku / u fyzické osoby: Rodné číslo.
 • U právnické osoby: Výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby, ne starší než 3 měsíce.
 • Posudek Krajské hygienické stanice o zajištění odpovídajících podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany. Pokud se jedná o:
  • Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti.
  • Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (pro každý objekt, kde je zařízení provozováno).
  • Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti.
 • Doklad o vlastnickém nebo užívacím právu k objektu nebo prostorám, v nichž bude sociálně-právní ochrana poskytována.
 • Popis materiálních a technických podmínek pro poskytování sociálně-právní ochrany a provozování zařízení sociálně-právní ochrany.
 • Výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizace, popř. předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření.
 • Podklady ke všem osobám, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat, tzn. zaměstnancům i dobrovolníkům:
  • Kopie dokladu o ukončeném vzdělání, kterým prokáže odbornou způsobilost.
  • Kopie výpisu z evidence rejstříku trestů v ČR, ne starší než 3 měsíce.
  • Kopie výpisu z evidence obdoby rejstříku trestů všech států, ve kterých se fyzická osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. V případě, že osoba v posledních 3 letech nepobývala v zahraničí déle než 3 měsíce nepřetržitě, postačí čestné prohlášení k pobytu v zahraničí.
  • Seznam předchozích zaměstnání (formou strukturovaného životopisu).
  • Čestné prohlášení o výkonu činností pod dozorem – týká se jen osob, které nezískaly odbornou způsobilost.
 • V případě žádosti o činnost Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc také splnění základních provozních a personálních standardů podle § 42ab zákona o sociálně-právní ochraně dětí:
  • zajištění nepřetržitého provozu,
  • prostory umožňují přijetí dítěte, ubytování a přípravu dětí na školní vyučování, stravování, zájmovou činnost a další činnost ve volném čase
  • nové zařízení nebude provozováno v jednom areálu společně s jiným ústavním zařízením,
  • maximální kapacita je 20 dětí,
  • jeden zaměstnanec zařízení současně zajišťuje osobní péči o 4 děti.
Krajský úřad v průběhu řízení ověří materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany v prostorách, kde bude žadatel činnost poskytovat.

Dále si vyžádá vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností k činnosti žadatele v obvodu, ve kterém bude poskytovat sociálně-právní ochranu.

Pokud chce žadatel zařízení zřídit v obvodu jiného krajského úřadu, vyžádá si krajský úřad jeho stanovisko.
V případě změny pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je potřeba doložit:
 • Žádost o změnu pověření.
 • Doklady týkající se požadované změny, např. pokud má být tato činnost vykonávaná jinde, pak musí být doložena nájemní smlouva k novým prostorám.
Krajský úřad rozhoduje o změně pověření k poskytování sociálně-právní činnosti na základě žádosti pokud:
 • Chce pověřená osoba vykonávat jinou činnost než tu, na kterou jí bylo vydáno pověření.
 • Chce pověřená osoba vykonávat sociálně-právní ochranu na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o vydání pověření.
 • Chce pověřená osoba snížit nebo zvýšit kapacitu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

K vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany musíte doložit: Ke změně potřebujete také:

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyřídíme ve lhůtě do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Eva Vaňková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo