POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELŮM ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

ÚvodOblast sociálníPoskytování příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Poskytování příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Žádost o přiznání státního příspěvku anebo změnu jeho výše pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen "ZDVOP"), nebo jiná osoba, kterou k podání žádosti zřizovatel písemně pověří. Zřizovatel ZDVOP musí disponovat pověřením k výkonu sociálně‑právní ochrany dětí ke zřízení takového zařízení dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně‑právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V případě žádosti o státní příspěvek je potřeba:

V případě žádosti o změnu výše státního příspěvku je potřeba:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žádost o příspěvek anebo změnu jeho výše můžete provést osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad, příslušný podle místa, kde se nachází prostory, ve kterých je provozováno ZDVOP (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pokud je ZDVOP provozován na území Moravskoslezského kraje).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí

Objednat se k jednání je možné on-line, a to vždy na pondělí v čase od 9 do 16:30 hodin. V jiné dny je možné jednání po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

V případě žádosti o státní příspěvek:

V případě žádosti o změnu výše státního příspěvku:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy Žádost o státní příspěvek, Seznam dětí a Hlášení změn, které jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Sociální oblast - Sociálně-právní ochrana dětí:

Tiskopisy jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v části Ochrana práv dětí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

O prokázaném nároku na státní příspěvek rozhodne krajský úřad bezodkladně. Příspěvek je pak vyplacen do 30 dnů od vykonatelností rozhodnutí o jeho přiznání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčeni) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Zřizovatel ZDVOP je povinen písemně ohlásit krajskému úřadu, který státní příspěvek přiznal, do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na státní příspěvek, jeho výši nebo výplatu, např. změnu čísla účtu, změnu osoby pověřené k podání žádosti. Byl‑li státní příspěvek přiznán, je zřizovatel povinen do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, na který se má státní příspěvek poskytnout krajskému úřadu oznámit, zda v kalendářním měsíci, za který se má státní příspěvek poskytnout, došlo ke změně počtu dětí, délce jejich pobytu a změně věku, ve srovnání s předcházejícím měsícem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokud zřizovatel neoznámí do 10. dne následujícího měsíce, po měsíci, za který má státní příspěvek náležet, změnu v počtu dětí, délce jejich pobytu a věku rozhodne krajský úřad o zastavení výplaty státního příspěvku. Nesplní‑li zřizovatel tuto povinnost ani po uplynutí 2 kalendářních měsíců po měsíci, ve kterém měla být povinnost splněna, nárok na státní příspěvek zaniká.

21. Nejčastější dotazy:

Jak může být dítě do ZDVOP umístěno, aby jeho pobyt zakládal nárok na státní příspěvek?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Sociálně-právní ochrana dětí.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydávání pověření k výkonu sociálně právní ochrany.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2022-01-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2022-01-21

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo