PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ

ÚvodObčanské záležitostiPrávo shromažďovací › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Právo shromažďovací

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Občané mají právo pokojně se shromažďovat:

 Za shromáždění se považují i pouliční průvody a manifestace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Shromáždění může svolat občan starší 18 let, skupina osob nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit tak, aby krajský úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. Ve výjimečných případech lze oznámení přijmout i v kratší lhůtě.
Oznámení lze podat písemně, prostřednictvím datové schránky svolavatele nebo e mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Pro podání oznámení je potřeba vyplnit formulář „Oznámení o shromáždění“ nebo písemné oznámení obsahující tyto informace:

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pokud místo shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněný formulář „Oznámení o shromáždění“ nebo písemné oznámení obsahující informace uvedené v bodu 7 tohoto popisu poskytované služby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář oznámení o shromáždění:

Formulář oznámení o shromáždění lze zaslat svolavateli prostřednictvím e‑mailového požadavku.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Shromáždění je potřeba oznámit nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění. O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne krajský úřad bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od obdržení platného oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Policie České republiky, případně městská policie z důvodu zajištění pořádku a bezpečnosti samotného shromáždění (zejména zohlednění dopravních podmínek).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Koná‑li se shromáždění pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žalobu proti rozhodnutí o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení, a to ke Krajskému soudu v Ostravě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Krajský úřad může při nedodržení podmínek shromáždění:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou známy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Bc. Jan Berousek, telefon 595 622 545, e‑mail: jan.berousek@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-11

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-11

29. Datum konce platnosti popisu:

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo