VEŘEJNÉ SBÍRKY

ÚvodObčanské záležitostiVeřejné sbírky › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Veřejné sbírky

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Veřejná sbírka je získávání dobrovolných finančních příspěvků pro veřejně prospěšný účel (humanitární, charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, ochrana kulturních památek, tradic anebo životního prostředí). Veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Veřejnou sbírku může uspořádat obec nebo kraj, nebo jiná právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pořadatel krajskému úřadu písemně oznámí konání sbírky a doloží všechny předepsané podklady.
Pokud oznámení obsahuje všechny podklady, krajský úřad vydá osvědčení o datu přijetí oznámení, případně stanoví den zahájení sbírky.
Pokud oznámení všechny podklady neobsahuje, krajský úřad vyzve pořadatele k jejich doplnění se stanovenou lhůtou pro úpravu. V případě, že doplnění podkladů do konce lhůty neproběhne, krajský úřad pořadateli písemně oznámí, že se jeho oznámením nebude zabývat.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Oznámení o konání veřejné sbírky předá pořadatel krajskému úřadu a doloží k němu všechny potřebné podklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, má-li právnická osoba sídlo na území tohoto kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vzor sběrací listiny (pokud bude sbírka konána formou sběracích listin).
Souhlas Ministerstva zahraničních věcí s pořádáním sbírky (pokud má být výtěžek sbírky použit v zahraničí).
Dále se k oznámení připojí:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Potřebné formuláře:

Formuláře je možno zaslat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 8x6bxsd), e-podáním, poštou nebo odevzdat osobně na podatelnu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby. Jsou‑li splněny náležitosti oznámení o konání sbírky (uvedené v § 5 odst. 1 až 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů) a neshledá‑li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat podle § 6, osvědčí právnické osobě datum přijetí oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení. Osvědčení musí být doručeno právnické osobě do vlastních rukou. Uvede‑li právnická osoba v oznámení důvody hodné zvláštního zřetele, krajský úřad je bezodkladně přezkoumá a stanoví den zahájení sbírky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčeni) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronický formulář umístěný v elektronickém systému na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Uložení pokuty až do výše 500.000,00 Kč dle § 25a zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

Je nutné k oznámení přiložit všechny doklady?

Mohu pro účely sbírky využít běžný účet společnosti?

22. Další informace:

V zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů zveřejněném na webových stránkách Ministerstva vnitra.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Vladimíra Kociánová, telefon 595 622 745, e‑mail: vladimira.kocianova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2021-12-28

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-12-28

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo