VEŘEJNÉ SBÍRKY

ÚvodObčanské záležitosti › Veřejné sbírky
popis Chcete uspořádat veřejnou sbírku?
uživatelé Veřejnou sbírku může uspořádat obec, kraj a ostatní právnické osoby.
postup Oznámení o konání veřejné sbírky předá pořadatel krajskému úřadu a doloží k němu všechny potřebné podklady.
hodiny V případě, že dodané oznámení o konání veřejné sbírky obsahuje všechny informace, vydá krajský úřad osvědčení do 30 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY E-PODÁNÍ

 POPIS SLUŽBY

Veřejná sbírka je získávání dobrovolných finančních příspěvků pro veřejně prospěšný účel (humanitární, charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, ochrana kulturních památek, tradic anebo životního prostředí). Veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Veřejnou sbírku může uspořádat obec, kraj a ostatní právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pořadatel krajskému úřadu písemně oznámí konání sbírky a doloží všechny předepsané podklady.
Pokud oznámení obsahuje všechny podklady, krajský úřad vydá osvědčení o datu přijetí oznámení, případně stanoví den zahájení sbírky.
Pokud oznámení všechny podklady neobsahuje, krajský úřad vyzve pořadatele k jejich doplnění se stanovenou lhůtou pro úpravu. V případě, že doplnění podkladů do konce lhůty neproběhne, krajský úřad pořadateli písemně oznámí, že se jeho oznámením nebude zabývat.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Vzor sběrací listiny (pokud bude sbírka konána formou sběracích listin).
Souhlas Ministerstva zahraničních věcí s pořádáním sbírky (pokud má být výtěžek sbírky použit v zahraničí).
Dále se k oznámení připojí:
  • Koná-li sbírku obec nebo kraj: Usnesení příslušného orgánu nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů.
  • Konají-li sbírku ostatní právnické osoby:
    • Doklad o bezúhonnosti fyzické osoby oprávněné jednat jménem pořadatele, obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.
    • Potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby/pořadatele o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
    • Čestné prohlášení o tom, že právnická osoba/pořadatel nevstoupila do likvidace, že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

V případě, že dodané oznámení o konání veřejné sbírky obsahuje všechny informace, vydá krajský úřad osvědčení do 30 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Šárka Havlíková, DiS.

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo