UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

ÚvodObčanské záležitosti › Udělení státního občanství
popis Jste občanem cizího státu a chcete získat státní občanství České republiky?
uživatelé O státní občanství může zažádat osoba starší 18 let. U nezletilých může o udělení státního občanství zažádat rodič, zákonný zástupce anebo opatrovník.
postup O udělení státního občanství zažádáte podáním žádosti osobně u krajského úřadu.
hodiny Doba pro vyřízení je 180 dnů od doručení žádosti Ministerstvu vnitra.
poplatek Poplatky za udělení státního občanství jsou pro: zletilou fyzickou osobu 2 000 Kč; nezletilou fyzickou osobu 500 Kč; azylanta 500 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

O udělení státního občanství České republiky mohou zažádat občané cizího státu s trvalým pobytem na území ČR.

This information is available in English.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O státní občanství může zažádat osoba starší 18 let. U nezletilých může o udělení státního občanství zažádat rodič, zákonný zástupce anebo opatrovník.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Osobní podání žádosti o udělení státního občanství České republiky u krajského úřadu.
Úřad se žadatelem vyplní dotazník o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a s dalšími doklady jej zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

K udělení státního občanství České republiky potřebuji:
 • Žádost.
  • V případě žádosti pouze pro děti se pro každé dítě podává samostatná žádost. Musí z ní být patrné, zda o občanství pro dítě žádají oba rodiče, anebo jen jeden (v tom případě musí být k žádosti přiložen souhlas druhého rodiče).
 • Platný cestovní pas.
 • Platný průkaz o povolení k trvalému pobytu.
 • Rodný list.
 • Oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (pokud žadatel uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství).
 • Doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství (pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno).
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost:
  • Státu, jehož je žadatel státním občanem, pokud se žadatel zdržuje v České republice po dobu kratší 10 let.
  • Státu, ve kterém žadatel v posledních 10 letech před podáním žádosti, po dosažení věku 15 let, pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců.
 • Životopis.
 • Doklad o absolvování zkoušky znalostí z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství nebo doklady, které prokážou, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost výše uvedených oblastí.
 • Doklady, které prokazují (faktický) pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí.
 • Potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.
 • Potvrzení, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení evidovaný u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Doklady prokazující zdroje jeho finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice.
 • Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále připojí:
  • Potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu (za období posledních 3 let).
  • Pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele (např. zápočtové listy, potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o průběhu zaměstnání apod.), kterým se v České republice v minulosti věnoval.
  • Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti dále připojí:
   • Potvrzení o studiu.
   • Poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.
  • Je vhodné, aby žadatel rovněž doložil:
   • Potvrzení Úřadu práce, že žadatel nepobíral a nepobírá dávky státní sociální podpory či dávky v hmotné nouzi.
   • Vyjádření žadatele o všech cestách do zahraničí v posledních 3 letech a o všech cestách do zahraničí, které byly delší než 6 měsíců v posledních 10 letech.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Doba pro vyřízení je 180 dnů od doručení žádosti Ministerstvu vnitra.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Poplatky za udělení státního občanství České republiky jsou pro:
 • Zletilou fyzickou osobu: 2 000 Kč,
 • Nezletilou fyzickou osobu: 500 Kč
 •  Azylanta: 500 Kč 
Správní poplatek se platí při podání žádosti (v hotovosti či kartou).

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Božena Krpcová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo