OSVĚDČENÍ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDopravaOsvědčení v mezinárodní dopravě › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

96

3. Název služby (životní situace):

Osvědčení v mezinárodní dopravě

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Při provozování mezinárodní dopravy pro cizí potřebu velkými vozidly určenými k přepravě zvířat nebo věcí lze využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem, pouze na základě osvědčení řidiče podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen "osvědčení řidiče").
Osvědčení řidiče se vydává s platností na dobu 5 let a náleží podnikateli v silniční nákladní dopravě, který je propůjčuje řidiči, jehož jméno je v osvědčení uvedeno, v případech kdy tento řidič řídí vozidlo na základě licence Společenství vydané danému podnikateli v silniční nákladní dopravě.
Osvědčení řidiče musí být předloženo na žádost oprávněného kontrolora. Opis osvědčení řidiče, který vydaly příslušné orgány členského státu, v němž je podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, musí být uchováván u podnikatele v silniční nákladní dopravě. Osvědčení řidiče je platné, pouze pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. Podnikatel v silniční dopravě je povinen oznámit bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu změny všech skutečností dokládajících splnění podmínek pro vydání osvědčení řidiče.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Podnikatel v silniční dopravě, který:

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podnikatel v silniční dopravě musí:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudí podanou žádost a její přílohy po stránce splnění stanovených podmínek a ověřením údajů v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě a v případě splnění podmínek vyhotoví osvědčení řidiče a jeho opis. V případě, že bude zjištěno, že žádost o vydání osvědčení řidiče a jeho opis obsahuje vady bránicí projednání žádosti, bude podnikatel v silniční dopravě vyzván k jejich odstranění.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O osvědčení zažádáte podáním osobní, písemné anebo elektronické žádosti i prostřednictvím datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, oddělení dopravy je příslušným úřadem pro podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Moravskoslezském kraji.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení dopravy:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání osvědčení řidiče a jeho opisu, která je dostupná ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

      Způsoby úhrady:       Úhrada poplatku za vydání osvědčení řidiče a jeho opisu musí být provedena nejpozději při osobním převzetí.
     Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Pro vydání osvědčení a jeho opisu platí lhůty dle § 71 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje je povinen vydat osvědčení a jeho opis bez zbytečného odkladu. Pokud nelze vydat osvědčení a jeho opis bezodkladně bude vydán nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Úhrada poplatku za vydání osvědčení řidiče a jeho opisu nejpozději při převzetí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podnikatel v silniční dopravě může proti usnesení o zastavení řízení o žádosti nebo rozhodnutí o nevydání osvědčení řidiče podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Osvědčení řidiče a jeho opis pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení řidiče. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly osvědčení řidiče a jeho opis vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.
Nevrácením osvědčení řidiče a jeho opisu se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč.
Nezajištěním přítomnosti osvědčení řidiče ve vozidle se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy, oddělení dopravy.

26. Kontaktní osoba:

Alice Netopilova, telefon 595 622 123, e‑mail: alice.netopilova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-04

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo