EUROLICENCE V SILNIČNÍ MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDopravaEurolicence v silniční mezinárodní dopravě › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

95

3. Název služby (životní situace):

Eurolicence v silniční mezinárodní dopravě

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Provozovat mezinárodní silniční nákladní nebo osobní dopravu velkými vozidly pro cizí potřebu na území EU lze pouze na základě licence Společenství (dále jen "eurolicence"). Eurolicence se vydává s platností na dobu 10 let. Eurolicence se vydává na jméno podnikatele v silniční dopravě a je nepřenosná. Opis eurolicence se musí nacházet v každém vozidle podnikatele v silniční dopravě při provádění mezinárodní dopravy a musí být předložena na žádost oprávněného kontrolora. U soupravy vozidel se musí opis nacházet v tažném vozidle. Opis platí pro celou soupravu vozidel, a to i v případě, že přívěs nebo návěs není uveden do provozu nebo registrován jménem držitele eurolicence nebo že je uveden do provozu nebo registrován v jiném státě.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Podnikatel v silniční dopravě, který:

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podnikatel v silniční dopravě musí:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudí podanou žádost a v případě splnění podmínek vydá podnikateli eurolicenci a potřebný počet číslovaných opisů.
Pokud bude žádost o vydání eurolicence obsahovat nedostatky, bude podnikatel vyzván k jejich odstranění.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O eurolicenci a její opisy můžete zažádat podáním osobní, písemné anebo elektronické žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, oddělení dopravy je příslušným úřadem pro podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Moravskoslezském kraji.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení dopravy:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání eurolicence a Žádost o vydání opisu eurolicence, které jsou ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

      Úhrada poplatku za vydání eurolicence a jejích opisů musí být provedena nejpozději při převzetí.
      Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Pro vydání eurolicence a jejích opisů platí lhůty dle § 71 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Moravskoslezského kraje je povinen vydat eurolicence bez zbytečného odkladu. Pokud nelze vydat eurolicenci bezodkladně bude vydána nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Úhrada poplatku za vydání eurolicence a jejích opisů nejpozději při převzetí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podnikatel v silniční dopravě může proti usnesení o zastavení řízení o žádosti nebo rozhodnutí o nevydání eurolicence podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

Je na opisu eurolicence uvedena RZ vozidla?

22. Další informace:

Při rozšíření vozového parku tuto změnu podnikatel v silniční dopravě oznámí a současně si požádá o vydání dalších opisů eurolicencí. Při zmenšení vozového parku tuto změnu podnikatel v silniční dopravě oznámí a nadbytečné opisy eurolicence do 60 dní vrátí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy, oddělení dopravy.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-03-11

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo