ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PODNIKÁNÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDopravaZkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

99

3. Název služby (životní situace):

Zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Odborná způsobilost dopravce je jednou z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Je potřeba, aby byl odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Žadatel, který chce získat osvědčení o odborné způsobilosti a má místo trvalého pobytu v Moravskoslezském kraji, nebo místo obvyklého bydliště v Moravskoslezském kraji, nemá‑li žadatel trvalý pobyt na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou pro získání osvědčení o odborné způsobilosti je úspěšné složení zkoušky. Zkouška má dvě části (test na počítači a psanou případovou studii), kdy v každé částí zkoušky musí žadatel dosáhnout nejméně 50 % celkových možných bodů, a současně musí dosáhnout průměrného výsledku z obou částí nejméně 60 % z celkového možného počtu bodů. Po úspěšném splnění zkoušky bude žadateli vydáno osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, může opakovat celou zkoušku nebo část zkoušky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním přihlášky ke zkoušce, která bude splňovat podmínky podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přihláška by měla obsahovat:

Přihlášku lze podat osobně, písemně poštou, elektronickým podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem žadatele nebo datovou schránkou žadatele.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v případě žadatelů s místem trvalého pobytu v Moravskoslezském kraji, nebo s místem obvyklého bydliště v Moravskoslezském kraji, nemá‑li žadatel trvalý pobyt na území České republiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení dopravy:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz totožnosti, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Neprokáže‑li žadatel svoji totožnost před zahájením zkoušky členovi zkušební komise, nemůže zkoušku vykonat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zkouška odborné způsobilosti i její opakování je bezplatné, ale vydání osvědčení o odborné způsobilosti na základě úspěšného splnění zkoušky je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 22 písm. b) sazebníku správních poplatků, poplatkem ve výši 1000 Kč. Poplatek se hradí hotově při převzetí osvědčení.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise do 7 dnů ode dne konání zkoušky protokol. Pokud žadatel u zkoušky uspěl, vydá mu dopravní úřad osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, dopravní úřad mu tuto skutečnost neprodleně po vyhotovení protokolu písemně sdělí a poučí ho o podmínkách opakování zkoušky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Na průběh zkoušky dohlíží a její výsledek vyhodnocuje nejméně tříčlenná zkušební komise jmenovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Úhrada poplatku za vydání osvědčení o odborné způsobilosti při jeho osobním převzetí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V průběhu zkoušky nelze používat takové věci, jejichž používání během zkoušky by bylo v rozporu s jejím účelem. Zkoušeného, který takové věci použil nebo narušoval průběh zkoušky, zkušební komise ze zkoušky vyloučí a učiní o tom záznam do protokolu o průběhu zkoušky.

21. Nejčastější dotazy:

Jak dlouho trvá zkouška?

Kdy se dozvím výsledek zkoušky?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy, oddělení dopravy.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Ladislav Guľa, DiS., telefon 595 622 120, e‑mail: ladislav.gula@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2022-02-23

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo