FINANČNÍ ZPŮSOBILOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDopravaFinanční způsobilost v silniční dopravě › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

94

3. Název služby (životní situace):

Finanční způsobilost v silniční dopravě

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správu podniku tak, aby podnikatel v silniční dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Finanční způsobilost musí prokazovat ten, kdo hodlá na základě koncese provozovat silniční dopravu:

Prokazování finanční způsobilosti se vztahuje také na dopravce zajišťující dopravní obslužnost.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro účely splnění požadavku finanční způsobilosti musí být podnikatel v silniční dopravě v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnikatel v silniční dopravě na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba (případně bankovní záruky nebo pojištění), prokáže, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je‑li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Pro účely tohoto nařízení se každoročně stanoví hodnota eura v měnách členských států, které se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie. Použijí se kurzy platné první pracovní den měsíce října a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Použijí se ode dne 1. ledna následujícího kalendářního roku. Platný kurz pro daný rok.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Předložením dokladů Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, které prokazují splnění podmínky finanční způsobilosti. Doklady k prokázání finanční způsobilosti lze podat:

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy je příslušným úřadem pro podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Moravskoslezském kraji.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady, kterými podnikatel v silniční dopravě prokáže finanční způsobilost. Žadatel o koncesi, který povede:

Podnikatel v dopravě prokazuje finanční způsobilost všemi způsoby uvedenými v čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009, ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, ve znění pozdějších předpisů (tj. roční účetní závěrka ověřená auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou, bankovní záruka nebo pojištění).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář čestného prohlášení a formulář žádosti o prodloužení lhůty pro prokazování finanční způsobilosti, které jsou ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Finanční způsobilost prokazuje podnikatel nejpozději do 31. července daného roku.
Pokud požádá úřad o prodloužení před uplynutím této lhůty, prokáže svou finanční způsobilost do 31. srpna daného roku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-04

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo