LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělství › Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

Služby

Krajský úřad rozhoduje o tom, kdo a v jaké výši uhradí vlastníkovi lesa zvýšené náklady spojené s omezením hospodaření v ochranných lesích nebo v lesích zvláštního určení.
Krajský úřad schvaluje lesní hospodářské plány a povoluje jejich změny, jakož i zkrácení doby platnosti.
Krajský úřad rozhoduje o: Odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více. Výši poplatků za odnětí.
Krajský úřad rozhoduje o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) o: Zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení. Vyřazení lesů z těchto kategorií.
Krajský úřad uděluje licenci ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
V rámci této služby krajský úřad ustanovuje na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu lesní stráž s působností na území kraje. Na toto řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
Krajský úřad přijímá oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností, a může pro ně stanovit podmínky.
Krajský úřad rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.
Každý, kdo plánuje realizovat liniovou stavbu, při které se předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení pro plnění funkce lesa, si musí před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené…
Příspěvky jsou poskytovány na vybrané činnosti související s hospodařením v lesích (např. na přirozenou a umělou obnovu lesních porostů, zajištění lesních porostů, výchovu lesních porostů) a na vybrané myslivecké činnosti (např. založení a údržba zvěřních políček, pořízení lapacích zařízení,…
Žádost o získání povolení pro použití dravců k lovu.
Orgán státní správy myslivosti může prohlásit z bezpečnostních nebo vojenských důvodů nebo v zájmu vlastníka dané honební pozemky za nehonební. Prohlášení může proběhnout na žádost vlastníka nebo z podnětu orgánu státní správy myslivosti.
Souhlas s chovem zvěře v zajetí musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která chce chovat některý z druhů zvěře vyjmenovaný v § 2 zákona č. 449/2001 Sb.
Orgán státní správy myslivosti vymezuje na návrh jednoho nebo více držitelů honiteb oblasti pro chov zvěře.
Krajský úřad povoluje výjimky z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu.
Krajský úřad povoluje výjimky ze zakázaných způsobů lovu, k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech.
Krajský úřad ve vyhlášeném rybářském revíru povoluje výkon rybářského práva.Povolení může získat: Vlastník/vlastníci/spoluvlastníci rybníka anebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda. Osoba pověřená všemi vlastníky nebo spoluvlastníky. Nájemce nemovitosti (musí doložit nájemní smlouvu…
Krajský úřad vyhlašuje a ruší chráněné rybí oblasti a stanovuje podmínky pro hospodaření v těchto oblastech.
Krajský úřad vyhlašuje, mění a ruší rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti. Návrh může podat: Vlastník/vlastníci/spoluvlastníci rybníka anebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda. Osoba pověřená všemi vlastníky nebo spoluvlastníky. Nájemce nemovitosti (musí doložit…

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo