ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělství › Odpadové hospodářství a prevence závažných havárií

Služby

Podání žádosti o úhradu nákladů vzniklých oprávněné osobě s převzetím nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami lékárně a s jejich odstraněním.
Získání souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.Prostředky finanční rezervy se čerpají postupně až do výše 90 %, zbývajících 10 % se vyplatí až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení…
Tato služba je určena pro provozovatele zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.
Tato služba je určena pro původce odpadů, kteří nedisponují souhlasem k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.Pouhé shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají tomuto souhlasu.
Tato služba je určena pro žadatele, kteří chtějí provozovat nebo již provozují zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů.
Tato služba je určena pro původce odpadů, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadu není třídění nebo oddělené shromažďování nutné.
Tato služba je určena pro provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo