OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY A ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, NÁHRADY ŠKOD

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělství › Ochrana přírody a zemědělského půdního fondu

Služby

Krajský úřad povoluje v rámci své územní působnosti výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v kategorii ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených (viz příloha č. II a III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o…
Krajský úřad v přenesené působnosti vydává stanovisko, jestli zamýšlený záměr nebo koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Účelem je prokázání původu pro živočichy odchované v lidské péči, dovezené či získané do držení. Orgány ochrany přírody vydávají rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči.
Krajský úřad v přenesené působnosti vydává souhlas k činnostem na území ochranných pásem přírodních rezervací a přírodních památek.
Můžete získat náhradu škod, které byly způsobeny vybranými zvláště chráněnými živočichy, a to: Bobrem evropským. Vydrou říční. Kormoránem velkým. Losem evropským. Medvědem hnědým. Rysem ostrovidem. Vlkem.
Krajský úřad: Uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, pokud má daná půda výměru 1–10 ha. U dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným záborem k tomu vydává i potvrzení o ukončení rekultivace. Uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, pokud…

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo